• De verschillende onderdelen van het gedrag

 • Gedrag(selementen) en houding zijn beide van essentieel belang. Het zijn immers basisingrediënten voor de communicatie die als het ware de gemoedstoestand van de hond weerspiegelen. Alle gedragingen worden vertoond in combinatie met een specifieke houding. De betekenis van zo’n gedragselement hoeft hierdoor niet te veranderen. 

 •  De  verschillende houdingen
  Hoog staart hoog; de kop en oren hoog, romp hoog en mondhoeken naar voren
  Half-hoog idem als 'hoog', maar een van de genoemde uitdrukkingen kan ontbreken
  Neutraal afhankelijk van het ras en van de individuele hond; de normale houding van de hond met bijbehorende oor- en staartstanden
  Half-hoog idem als 'hoog', maar een van de genoemde uitdrukkingen kan ontbreken
  Half-laag staart lager dan neutraal, oren en romp lager dan neutraal
  Laag staart laag of staart geklemd tegen achterbenen, oren laag
  Zeer laag staart tussen de achterpoten, oren naar achteren, romp laag
  Rug laag de hond ligt op de rug
   De diverse gedragselementen
  Aanleunen tegen iemand leunen of steunen
  Aanstaren het strak aankijken oftewel fixeren van een hond/persoon
  Aanstoten met de snuit een hond/persoon aanstoten
  Afwenden het van de prikkel af wegdraaien van de kop
  Agressief bijten kaken met kracht in het lichaam van een ander cq voorwerp zetten, met agressiesignalen
  Angstplas het op de zij of op rug plassen of in een lage houding
  Bek aflikken aflikken van eigen bek (voor eruit, langs zijkant weer in bek), intentiebeweging onderwerpen
  Bek sluiten het sluiten van de bek, niet bijten
  Bevriezen niet meer bewegen van de hond, meestal met hoofd lager, meestal met wegkijken of oogwit kijken, houding laag of zeer laag, passieve vlucht, onderdeel grote angst
  Bijten kaken met kracht in het lichaam van een ander cq voorwerp zetten, met agressiesignalen
  Borstelen de haren op de rug, op de schoft of bij de staartwortel opzetten
  Bovenstaan vertonen van imponeerhouding, waarbij de kop en hals dwars wordt gelegd over de hals/rug van de ander
  Checklook vanuit ooghoek naar prikkel kijken
  Deinzen snel afwendende beweging over korte afstand (enkele passen, < 1m)
  Fixeren het strak (onafgewend) aankijken/aanstaren
  Gapen wijd openen van de bek, ongericht, geen bijtpoging
  Gedrukt lopen lagere houding dan neutraal, romp naar beneden met gebogen knieën, niet met vooruitgestoken kop en oren
  Gromblaf een blaf voorafgegaan door gegrom
  Grommen laag, tamelijk monotoon gromgeluid, niet in spel
  Grondsnuffelen het aan de grond snuffelen
  Happen (spelbijten) kaken in het lichaam van een ander cq voorwerp zetten, zonder agressiesignalen
  Hoge blaf blaf in hogere toon dan gebruikelijk
  Hijgen met open bek ademen, eventueel met uit de bek hangende tong
  Ineenduiken duikt ineen na confrontatie met prikkel. Kan gecombineerd met naderen
  Klapperen snelle open-en-dicht beweging van de kaken, een intentiebeweging tot bijten
  Knauwspel knauwen en happen in spel, zowel in kop, nek als in lichaam
  Kopschudden het schudden van de kop
  Korte / harde blaf felle enkele blaf, vaak gepaard gaande met snap/uitval
  Krabben zich krabben met achterpoot
  Kwispelen het heen en weer bewegen van de staart
  Kijken het kijken naar/ogen richten of gericht houden op
  Langs kijken langs/naast prikkel kijken na confrontatie
  Langs lopen langs/naast prikkel lopen na confrontatie
  Lage blaf blaf in lagere toon dan gebruikelijk, onderdeel agressie
  Lage kwispel met het laatste gedeelte van de staart kwispelen in een (half)lage houding
  Likken het likken van een lichaamsdeel van de ander (niet mondhoek)
  Markeren met geheven achterpoot urineren / poepen
  Naderen naar prikkel (persoon/hond/voorwerp) toelopen
  Normale blaf herhaald blaffen in normale toon
  Open(en) bek het openen van de bek; een bijtintentie
  Opspringen tegen persoon opspringen. Verschil maken met/zonder likbeweging
  Orenspel oren bewegen op en neer
  Overstaan het over persoon/hond staan, ander woord voor bovenstaan
  Over de bek bijten gedrag waarbij de hond de snuit of kop van andere hond beetpakt
  Over de hand/pols bijten hond neemt pols/hand van eigenaar zacht in de bek en laat los met geopende bek, geen druk op de kaken
  Piepen alle hevige en minder hevige piep- en jankgeluiden
  Ploegen op grond krabben met voor en achterpoten
  Positie kiezen hond kiest dusdanig positie, dat de baas tussen hem de prikkel staat
  Poot geven poot tegen kop/hals van andere hond aanleggen/poot aan persoon geven
  Poot heffen voorpoot iets geheven, niet gericht op sociale partner, een intentiebeweging tot lopen, een geremde voortbeweging
  Poot opleggen een/beide voorpoten op een ander leggen of met een/meerdere poten tegen ander aanduwen, niet in spel
  Presenteren teef staat met staart opzij
  Propellerkwispel kwispel, waarbij de staart als een propeller in de rondte draait
  Prooi schudden prooi wordt in de bek gehouden en snel heen en weer geschud
  Rukkerige kijkbeweging schokkerig kijken met abrupte bewegingen van de kop
  Scheefhouden kop het schuin houden van kop, oren naar voren, exploratiegedrag
  Schrikreactie schrikbeweging, waarbij een snelle terug- of samentrekkende beweging gemaakt wordt, korte houdingsverlaging, ineenduiken, deinzen, wijken
  Slikken slikbeweging in keel zichtbaar, droge keel
  Sluipen naar voren gestoken kop, oren naar voren, staart horizontaal, voetje voor voetje als een kat lopen
  Snappen met een snelle, kortdurende bijtbeweging tanden of kaken net niet in het lichaam van een ander c.q. voorwerp zetten, met agressiesignalen
  Snuffelen het snuffelen aan persoon/voorwerp/bij andere hond aan anogenitale gebied
  Spelblaffen normaal blaffen, onderdeel spel; geen harde of lage blaf, geen agressiesignalen
  Spelbeet rustige beet, onderdeel spel, geen agressiesignalen
  Spelboog de achterhand in staande positie en de voorhand liggend op de grond iets of iemand uitdagen, oren meestal naar voren gericht; geen agressiesignalen
  Spel bijten(happen) kaken in het lichaam van een ander c.q. voorwerp zetten, zonder agressiesignalen
  Spelgrommen grommen in spel, sterkte en intonatie wisselend/minder laag en monotoon als bij grommen
  Speluitdaging alle vormen van het speluitdagen om de ander tot spel bewegen
  Speljagen speels opjagen
  Spelkwispelen kwispelen tijdens spel
  Spelgrommen grommen in spel, maar met een wisselende sterkte en intonatie. Minder laag en monotoon als grommen
  Speloren oren op een speciale manier naar voren gedraaid, hond lijkt ‘op te stijgen’, meestal hoger dan neutraal
  Sprongintentie voornemen om te springen
  Steun zoeken complex van gedragingen, bestaand uit naderen van baas, aanstoten en/of aankijken van baas, opspringen tegen baas, houding lager dan neutraal
  Stijve kwispel het op een stijve, zwepende manier kwispelen
  Tanden optrekken van de bovenlip, zodat de tanden ontbloot worden, meestal met gerimpelde neusrug, waarbij de mondhoek verlengd of verkort wordt
  Tongelen op afstand 'likgedrag' vertonen, waarbij de tong kort, soms repeterend naar buiten komt. (voor eruit, voor erin), intentiebeweging mondhoeklikken
  Trillen over hele of gedeelte van het lichaam bibberen
  Uitschudden hond schudt met z'n hele lichaam
  Uitval een korte, naar voren gerichte snelle bijtweging of met open bek naar voren komen, met agressiesignalen
  Urineren plassen, bij een reu niet met geheven poot, niet liggend
  Verstarren de hond verstart, wordt 'stijf' , meestal met fixeren en met hoofd hoger, meestal met houdingsverhoging; onderdeel dreiging
  Verstrakken een onderdeel van de hond beweegt (even) niet (meer) of momentopname niet meer bewegen, b.v. bek sluiten, poot heffen, stoppen met hijgen tijdens aaien, meestal met houdingsverlaging
  Volgen het volgen binnen 3 seconden, over een afstand < 2 meter
  Vluchten snel afwendende beweging, maar over grotere afstand
  Weglopen in normaal tempo afwendende beweging, over grotere afstand
  Wegdraaien de hond keert zich met het hele lijf af van de prikkel
  Wegkijken de hond keert zich met het hoofd af van de prikkel
  Wijken in normaal tempo afwendende beweging, over korte afstand
  Yellen op hoge aangehouden toon (op gillende manier) blaffen
  Zwabberkwispel overdreven, onregelmatige uitslag van de staart, waarbij de achterhand vaak meedraait